เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเชิงสำรวจ

แชร์ QRcode คลิกที่บทความ

graduate

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สำเร็จการศึกษา แบบสอบถามภาวะการมีง...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้บัณฑิต แบบสอบถามความพึงพอใจของผ...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี แบบสอบถามความพึงพอใ...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ประจำหลักสูตร แบบสอบถามความพึง...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับบริการ แบบสอบถามความพึงพอใจของผ...

อ่านเพิ่มเติม