แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์

แชร์หน้านี้

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มีประเด็นที่สอบถามได้แก่ ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถตอบแบบสอบถามได้ทันทีโดยกดปุ่มด้านบน หรือสแกน QRcode


qrcode
questionnaire

แชร์หน้านี้