e-SERVICE

งานประเมินผลคุณภาพการให้บริการ

ปปร3. ITA

สถิติการตอบกลับ

อัตราการตอบเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่??

ดูผลประเมิน

แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม

รับผลประเมิน

ดาวน์โหลดผลการประเมิน

ติดต่อนักวิจัย

โทรฯหาผ่านไลน์ (ฟรี)