รู้จักเรา

ผู้จัดทำและบริหารจัดข้อมูลบนเว็บไซต์

About ME

เกี่ยวกับเรา

ชื่อ-สกุล เรวัตตะ กิจจานุลักษ์
Rewatta Kidjanuluk
วุฒิการศึกษา วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง/สังกัด นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งเมื่อ 16 มิถุนายน 2551 และได้รับการแต่งตั้งระดับชำนาญการเมื่อ 15 มิถุนายน 2563) [...]
ช่องทางการติดต่อ • อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี • โทร. (034) 534 030 (ภายในกด 211) • อีเมล rtkl99@kru.ac.th • ไลน์ @SART
ภาระงาน • งานวิจัยสถาบัน • การประเมินผล • การบริการวิชาการ • ฐานข้อมูล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ของการทำงาน : ด้านการวิจัย*

*ไม่นับรวมงานวิจัยตามภาระงาน
พ.ศ.2563 • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (กำลังดำเนินการวิจัย) (สดช.)
พ.ศ.2562 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พ.ศ.2561 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานและความต้องการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ.2559 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ.2558 • การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย ความคิดเห็นและความต้องการสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครบวงจร ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (บจก.ประจวบอุตสาหกรรม)
พ.ศ.2557 • การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ.2556 • รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ.2555 • การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวาน (เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี)
พ.ศ.2554 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์)
พ.ศ.2553 • ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Research Involvement)
พ.ศ.2552 • โครงการศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (อบต.ลาดหญ้า)
พ.ศ.2551 • แนวคิดและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในการให้บริการ (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ.2549 • การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ.2548 • การกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่เหมาะสม (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท) [...]

ประสบการณ์ของการทำงาน : ด้านการประเมินผล*

*ไม่นับรวมงานประเมินผลตามภาระงาน
พ.ศ.2560 • คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
พ.ศ.2558 • คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
พ.ศ.2556 • คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระยะที่ 2 (สำนักงานนายกรัฐมนตรี)
พ.ศ.2555 • คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระยะที่ 1 (สำนักงานนายกรัฐมนตรี) [...]
พ.ศ.2552 • การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประสบการณ์ของการทำงาน : ด้านการบริการวิชาการ*

*ไม่นับรวมงานบริการวิชาการตามภาระงาน
พ.ศ.2563 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
พ.ศ.2555 • วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการหัวข้อ "การประเมินโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก" [...]
• วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) [...]
พ.ศ.2552 • วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการ รายวิชา"การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร"
พ.ศ.2551 • วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการ รายวิชา"การจัดการและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร"
พ.ศ.2550 • วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการ รายวิชา"การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม"
พ.ศ.2549 • วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการ รายวิชา"การจัดการและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร"

การเผยแพร่/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

พ.ศ.2564 • วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 167-181 [...]
• การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน [...]
พ.ศ.2560 • การประชุมวิชาการ National and International Conference (3rd TECHCON2017 & 1st ITECH2017) [...]
พ.ศ.2559 • การประชุมวิชาการ PBRU 2016: 3rd National and international Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and Research [...]
• การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 [...]

ประวัติการฝึกอบรม*

*แสดงเฉพาะที่ได้ใบรับรอง/ใบประกาศฯ
พ.ศ.2564 • โครงการสัมมนาเรื่อง "การถอดบทเรียนจากงานวิจัย" ครั้งที่ 1 [...]
พ.ศ.2563 • อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน [...]
พ.ศ.2557 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [...]
พ.ศ.2556 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง (Joomla) [...]
พ.ศ.2555 • หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สกอ.) [...]
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบวงจร [...]
พ.ศ.2553 • หลักสูตรการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย: Pyschometric Properties [...]