แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

แชร์หน้านี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบวัด/เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม มีหลายชนิด เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบวัดหรือแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแบบวัดหรือแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

*อยู่ในระหว่างการเพิ่มข้อมูล


แชร์หน้านี้