แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แชร์หน้านี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับบริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีประเด็นที่สอบถามได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการบริการ โดยหลังจากที่ได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการสามารถตอบแบบสอบถามได้ทันทีโดยกดปุ่มด้านล่าง หรือสแกน QRcode

qrcode
questionnaire

แชร์หน้านี้