แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แชร์หน้านี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต เป็นแบบสอบถามที่กำหนดประเด็นคำถามตามกรอบ TQF ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่บัณฑิตแสดงออก โดยให้ผู้ใช้บัณฑิต/หัวหน้างาน/นายจ้างของบัณฑิต เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

ดาวน์โหลดแบบสอบถามโดยกดปุ่มด้านล่าง หรือสแกน QRcode เพื่อตอบแบบสอบถาม


แชร์หน้านี้