แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา ดาวน์โหลด หมายเหตุ
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย
2 การประถมศึกษา n/a n/a
3 คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
4 พลศึกษา
5 ภาษาไทย
6 ภาษาอังกฤษ
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
8 สังคมศึกษา
9 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) doc pdf ใช้แบบกลาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
10 การบริหารการศึกษา
11 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 การพัฒนาชุมชน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
13 ดนตรี doc pdf ใช้แบบกลาง
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
14 ภาษาจีน
15 ภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
16 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
17 รัฐประศาสนศาสตร์ doc pdf ใช้แบบกลาง
18 นิติศาสตร์
19 การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ n/a n/a
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
21 วิทยาการคอมพิวเตอร์ doc pdf ใช้แบบกลาง
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร n/a n/a หลักสูตรประบปรุง
23 คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ค.บ.) n/a n/a
24 เทคโนโลยี (ค.บ.) n/a n/a
25 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม n/a n/a
เคมี ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ศึกษา n/a n/a ปิดหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
26 การจัดการ (ป.ตรี)
27 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
28 การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
29 การตลาด
การตลาดสมัยใหม่ n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
30 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
31 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สื่อใหม่และมัลติมีเดีย n/a n/a หลักสูตรปรับปรุง
32 บัญชีบัณฑิต
33 การจัดการ (ป.โท)
34 บัญชีมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35 การจัดการโลจิสติกส์ doc pdf ใช้แบบกลาง
36 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37 เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ n/a n/a
38 ออกแบบอุตสาหกรรม n/a n/a
39 อุตสาหกรรมศิลป์ n/a n/a
การบริหารทรัพยากรอาคาร doc pdf ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ

  • ดาวน์โหลด ⏩ doc | pdf แบบสอบถามของส่วนกลาง
  • แบบกลาง หมายถึง แบบสอบถามของส่วนกลาง ที่ตั้งประเด็นคำถามโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • n/a หมายถึง ยังมิได้รับแจ้งจากหลักสูตรว่าจะใช้แบบสอบถามชุดใดในการเก็บข้อมูล (เมื่อพ้นกำหนดเวลารับแจ้ง จะใช้แบบสอบถามของส่วนกลางในการเก็บข้อมูล)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • พ.ศ.2560 หนังสือแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา [1]
  • พ.ศ.2560 หนังสือตอบกลับของ [2] คณะวิทยาศาสตร์ฯ | [3] คณะวิทยาการจัดการ | [4] คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • พ.ศ.2561 หนังสือตอบรับเพิ่มเติมจาก [5] คณะมนุษยศาสตร์ฯ | [6] คณะวิทยาการจัดการ | [7] สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • พ.ศ.2565 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประเด็นคำถาม (การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF) [8]